ray.train.horovod.HorovodConfig.ssh_identity_file#

HorovodConfig.ssh_identity_file: str | None = None#