Workflow Execution API#

run(dag, *args[, workflow_id, metadata])

Run a workflow.

run_async(dag, *args[, workflow_id, metadata])

Run a workflow asynchronously.