ray.train.lightning.RayTrainReportCallback.CHECKPOINT_NAME#

RayTrainReportCallback.CHECKPOINT_NAME = 'checkpoint.ckpt'#